Partnerské podmínky

obchodní společnosti Czech Digital, s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, provozovatele portálu www.Kurzo.cz, IČO 24200433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 188016 C.

1. Definice pojmů

Poskytovatel - obchodní společnost Digital, s.r.o, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 24200433, zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: 188016 C.
Dodavatel - registrovaný partner, autor produktů, které jsou prezentovány na portálu Kurzo.cz
Kupující - registrovaný zákazník, který zakoupí alespoň jeden produkt na portálu Kurzo.cz
Knihovna - elektronický prostor v účtu kupujícího, kde je možné prohlížet obsah zakoupených produktů.
Prezentovaný produkt - produkt, který je prodáván výhradně mimo portál Kurzo.cz. Na Kurzo.cz je umístěna pouze jeho prezentace (náhled obsahu, popis atd.).
Prodávaný produkt - produkt, jehož obsah je kompletně uložen na portálu Kurzo.cz a zároveň je zde prodáván.

2. Obecná ustanovení

Tyto partnerské podmínky platí pro používání a publikování na portálu Kurzo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele, kterým je Czech Digital, s.r.o, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 24200433, zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: 188016 C. Vztahy mezi poskytovatelem a dodavatelem – neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

3. Registrace dodavatele (autora)

Registrace dodavatele na adrese http://autor.Kurzo.cz je nezbytným předpokladem pro spolupráci s poskytovatelem a následný prodeje produktů na portálu Kurzo.cz. Tato registrace je bezplatná. Na základě registrace je dodavateli zřízen přístup do jeho autorského účtu. Dodavatel je povinen sledovat změny autorských podmínek a řídit se jimi po celou dobu, kdy je registrován na portálu Kurzo.cz. Pokud dodavatel s případnými změnami podmínek nesouhlasí, požádá emailem adresovaným na: podpora@Kurzo.cz o smazání svého autorského účtu.

4. Prezentace produktu

Prezentace produktu na portálu Kurzo.cz je bezplatná. Dodavatel má právo si své vlastní produkty spravovat dle vlastního uvážení, vyjma případů, kdy obsah produktu porušuje zákony ČR nebo dobré mravy. Při porušení těchto podmínek může poskytovatel daný produkt smazat. Při opakovaném porušování může poskytovatel omezit přístup k autorskému účtu či účet smazat bez náhrady. Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat v odkazech vedoucích mimo doménu Kurzo.cz vlastní kódy provizních systémů (affiliate odkazy).

5. Prodej produktu

Prezentovaný produkt je možné prodávat přes portál Kurzo.cz povolením této možnosti v detailu konkrétního produktu. Nastavením prodeje dává dodavatel, autor, najevo souhlas s podmínkami prodeje v plném znění. Obsah prodávaného produktu je v tomto případě uložen přímo na portálu Kurzo.cz, kde k němu mohou přistupovat kupující, kteří daný produkt zakoupili.

6. Provize z prodeje produktu

Dodavatel cenu svého produktu stanoví dle vlastního uvážení. Kupující platí plnou cenu produktu ve prospěch poskytovatele. Po vypršení 14denní lhůty, kdy může kupující požádat o vrácení peněz, má dodavatel možnost požádat o výplatu svého podílu z obchodu. O tuto výplatu lze požádat vždy 1x za kalendářní měsíc a to od minimální částky k výplatě 500 Kč. Pokud kupující požádá ve stanovené lhůtě o vrácení peněz, jsou mu tyto vráceny a je mu odepřen přístup k obsahu produktu (viz. Obchodní podmínky). V takovém případě dodavateli nevzniká nárok na výplatu podílu. Pokud není stanoveno jinak, je provize poskytovatele 30 % z ceny prodeje každého produktu. Pokud je daný produkt prodáván na více portálech v jeden okamžik, musí být cena na portálu Kurzo.cz stanovena na nižší nebo stejnou hodnotu, jako je nejlevnější konkurenční portál.

7. Záruky a omezení odpovědnosti

Poskytovatel jakkoli neručí za nakládání se zakoupeným produktem ze strany kupujícího a to i v případě nelegálního šíření obsahu produktu a chráněných informací ze strany kupujícího. Jakékoli případné spory, vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Za obsah prezentovaného/prodávaného odpovídá výhradně jeho autor, tedy dodavatel. Poskytovatel dále neručí za 100% dostupnost portálu a služeb 24/7, jelikož hostování je zřízeno u třetí strany.

V Praze dne 17.2.2015