Obchodní podmínky

obchodní společnosti Czech Digital, s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, provozovatele portálu www.Kurzo.cz, IČO 24200433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 188016 C.     

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy a používání webu www.Kurzo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele, kterým je Czech Digital, s.r.o, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 24200433 (dále jen poskytovatel“), zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: 188016 C. Vztahy mezi poskytovatelem a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi poskytovatelem a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Poskytovatel jakkoli nezodpovídá za služby, které jsou zakoupeny na webech firem a produktů, které lze najít v našem katalogu na adrese www.Kurzo.cz. V těchto případech se vše řídí obchodními podmínkami daného prodejce. Obchodní podmínky musí mít dle zákonů ČR všechny prodejní weby.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit plnou kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky na webu poskytovatele www.Kurzo.cz stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky. Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 6 těchto Obchodních podmínek.

3. Cena služeb

Poskytovatel je plátcem DPH. Smluvní pokuta: pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny služby.

4. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Veškeré dotazy a problémy týkající se plateb směrujte na email: faktury@Kurzo.cz. Vyhrazujeme si právo využít v konkrétních objednávkových formulářích jen některé z níže jmenovaných možností plateb.

Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
c) Hotově

5. Dodací podmínky

Služby zakoupené na portálu Kurzo.cz jsou dodávány výhradně elektronicky. Po obdržení platby je kupujícímu produkt přidán do jeho knihovny, dostupné po přihlášení do uživatelského účtu. Pokud kupujicí není registrovaný na portálu OnlineProdukty a nemá uživatelský účet, je mu zřízen nový uživatelský účet vázaný na email zadaný v průběhu objednávky. Heslo k novému účtu je zasíláno na zadaný email. Poskytovatel nenese odpovědnost za chybné zadání emailu kupujícím s následným nedodáním produktu.

6. Zabezpečení

Pokud je poskytnut přístup k uživatelskému účtu, je tento zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dní od převzetí produktu, a to elektronickou formou na tento email: obchod@Kurzo.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup k produktu.

8. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Poskytovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za informace, které do katalogu na adrese www.Kurzo.cz, zadávají sami registrovaní uživatelé. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu Kurzo.cz. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Kurzo.cz ani za případné nekalé jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu Kurzo.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Kliknutím na některé odkazy (především weby infoproduktů) na Portálu Kurzo.cz může dojít k opuštění Portálu Kurzo.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

9. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Více o ochraně osobních údajů naleznete zde.

10. Záruky a omezení odpovědnosti

Poskytovatel ručí za kvalitu služeb, které poskytuje, avšak nemůže ručit za následné využívání zákazníkem. Poskytovatel poskytuje know how, informace apod. Dále záleží na zákazníkovi, jak následně tyto zdroje využije a transformuje na vlastní zisk a prospěch.

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou nabízeny na portálu Kurzo.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, pokud není sjednáno jinak v konkrétním případě zvláštní smlouvou. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit. Jakékoli případné spory, vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.

V Praze dne 1.12.2014